GDPR – Stomatologie Vyskočilová

Poskytovatel je správce zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. 

Účel/y zpracování osobních údajů 

Vaše osobní údaje zpracovává poskytovatel za účelem:

 • poskytování zdravotních služeb 
 • vykazování hrazených zdravotních služeb  a vyúčtování nehrazených zdravotních služeb 
 • sdělování údajů o zdravotním stavu pacientům a dalším oprávněným osobám 
 • organizace poskytování zdravotních služeb (objednávání pacientů) 
 • vedení evidence o příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví 

Právní základ zpracování osobních údajů 

Právním základem pro zpracování osobních údajů pacienta je: 

 • splnění zákonné povinnosti (zejména zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele) 
 • splnění závazků ze smlouvy o péči o zdraví, na jejímž základě jsou poskytovány zdravotní služby. 

Příjemci osobních údajů 

Příjemci osobních údajů pacientů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech kromě pacientů být: poskytovatel zdravotních služeb, orgány veřejné moci a osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace podle § 31, § 32, § 33 a § 65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle poskytovatele jako správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nepředáváme do zahraničí. 

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem nebo po dobu, po kterou bude pacient využívat služeb poskytovatele, a následně po dobu jednoho roku poté, co pacientem přestanete být. 

Práva subjektu údajů - pacienta

Při zpracování osobních údajů mát pacient následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů: 

 • právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům; 
 • právo na opravu osobních údajů, které zpracovává poskytovatel; 
 • právo na omezení zpracování; omezení zpracování znamená, že poskytovatel musí osobní údaje pacientů, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmí dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování má pacient tehdy, jestliže − popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby bylo možno přesnost osobních údajů ověřit; 
 • zpracování je protiprávní a pacient odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; 
 • jestliže již osobní údaje poskytovatel nepotřebuje pro účely zpracování, ale pacient je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • jestliže pacient vznesl/a námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody pro zpracování převažují nad zájmy pacienta nebo právy a svobodami; 
 • právo na výmaz osobních údajů – právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje, které zpracovává poskytovatel k jiným účelům, než je poskytování zdravotních služeb. Údaje, které o pacientovi vede za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), vymazat poskytovatel nesmí; 
 • právo na přenositelnost údajů. Pacient může žádat, aby poskytovatel osobní údaje poskytl pacientovi za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo aby je poskytovatel sám předal jinému správci osobních údajů. Toto právo však má pouze ohledně těch údajů, které zpracovává automatizovaně na základě souhlasu pacienta nebo smlouvy. Údaje, které o pacientovi poskytovatel vede za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), však smí poskytovatel poskytnout jen pacientovi a za zákonných podmínek též jinému poskytovateli zdravotních služeb nebo orgánu veřejné moci.
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se pacient domnívá, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost může pacient podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Právo vznést námitku proti zpracování 

V případě, že osobní údaje pacient zpracovává poskytovatel pro účely oprávněných zájmů svých nebo někoho dalšího, má pacient kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku může vznést na adrese poskytovatele. Pokud takovou námitku pacient vznese, bude poskytovatel oprávněn v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy pacient nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje 

Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování zdravotních služeb je zákonným požadavkem. Neposkytnutím Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout zdravotní služby, čímž může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života (§ 41 odst.1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování). Povinnost poskytnout osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka (§ 41 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování).

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Smluvní podmínky vstupují v platnost dnem podpisu anamnestického dotazníku ze strany pacienta. V případě neregistrovaných pacientů vstupují smluvní ujednání v platnost při vstupu do ordinace poskytovatele.

Text podmínek je pacientovi k dispozici k nahlédnutí na webových stránkách poskytovatele https://stomatologie-letna.cz/