Smluvní podmínky o poskytování zdravotní stomatologické péče

Smluvní podmínky o poskytování zdravotní stomatologické péče v ordinaci MSc. Ekateriny Vyskočilové platné od 01.01.2020

Tyto Smluvní podmínky upravují smluvní vztah mezi poskytovatelem zdravotních služeb a pacientem (příjemcem zdravotních služeb jako klientem) (dále jen „smluvní podmínky“).

Poskytovatelem stomatologických služeb je MSc. Ekaterina Vyskočilová, IČO: 042 30 281, se sídlem Ovenecká 78/33, 170 00 Praha 7, s ní spolupracující lékaři, zaměstnanci (dále jen jako „poskytovatel“).

Termínem „výkon“, „ošetření“, či „péče“ se rozumí poskytování zdravotních služeb ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Termínem „lékař“ se rozumí osoba jednající za poskytovatele, a to jak v pozici zubního lékaře, tak i v pozici dentální hygienistky.

Termínem „ordinace“ se rozumí prostor, ve kterém je poskytována zdravotní služba, kdy se nachází zubní souprava (křeslo) s odpovídajícím technologickým, diagnostickým a léčebným vybavením, s odpovídajícím personálem jako je lékař, asistentky a pomocný zdravotnický personál.

POVINNOSTI POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

MSc. Ekaterina Horáková a její zaměstnanci či spolupracující lékaři se zavazují:

 • vykonávat zdravotní péči v oboru praktického zubního lékařství, stomatochirurgie, estetické stomatologie atd. na úrovni současného moderního lékařského poznání, v souladu s nejlepšími zájmy zdravotního stavu pacienta a v souladu s platnými předpisy a zákony ČR.
 • vést zdravotnickou dokumentaci pacienta dle platných předpisů, jak listinné, tak v elektronické podobě,
 • nakládat s informacemi uloženými v dokumentaci dle zásad ochrany osobních údajů a dalšími zákonnými přepisy.
 • Před každým zdravotním výkonem bude pacient informován lékařem v dostatečném rozsahu jak o svém orálním zdravotním stavu, o navrhovaném léčebném postupu (léčebném plánu), ale i o povaze, důsledcích a možných rizicích spojených s daným zdravotním výkonem
 • Zároveň mu bude oznámena cena hrazená pacientem za daný výkon.

V případě existence více možných variant léčby seznámí ošetřující lékař pacienta s jednotlivými variantami a cenovou náročností.

Poskytovatel je povinen objednávat pacienty na dohodnutý čas tak, aby bylo minimalizováno čekání pacientů. Zároveň si však poskytovatel vyhrazuje právo na určování pořadí pacientů.

Poskytovatel je povinen v rámci svého vztahu k pacientovi dodržovat všechny etické zásady, minimalizovat eventuální bolestivost poskytované péče a komunikovat s pacientem tak, aby pacient rozuměl druhu a způsobu poskytované péče.

Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout či ukončit léčbu pacienta za situace, že:

 • pacient nedodržuje navržený léčebný postup
 • pacient se opakovaně dopustí neomluvené absence – bez včasné omluvy nedodrží sjednaný termín a/nebo neuhradí poplatek za nerespektování objednávkového systému
 • pacient nerespektuje tyto smluvní podmínky či omezuje práva jiných pacientů
 • požadavky pacienta odporují profesnímu přesvědčení lékaře
 • z dalších zákonných důvodů (provozní či kapacitní důvody)

POVINNOSTI PACIENTA

Pacient je zejména povinen:

 • Vyplnit řádně a správně anamnestický dotazník a nezatajit žádné podstatné skutečnosti, které by mohly mít vliv na poskytnutí zdravotní péče
 • řídit se smluvními podmínkami poskytovatele
 • pravdivě informovat lékaře o svém zdravotním stavu a souvisejících záležitostech
 • dodržovat navržený léčebný postup
 • pečovat o své orální zdraví odpovídajícím způsobem tak, aby se vyvaroval všech odstranitelných (preventabilních) zdravotních rizik a dbát o vysoký standard své zubní hygieny
 • akceptovat preventivní prohlídky a preventivní dentální hygienu jakou nezbytnou součást léčby
 • poskytnout součinnost při zdravotním výkonu a kontrole průběhu léčebného procesu
 • dodržovat sjednané termíny jednotlivých lékařských výkonů v souladu s léčebným plánem, preventivními prohlídkami a plánem výkonů dentální hygieny
 • po ukončení léčby docházet na pravidelné preventivní kontroly jednou za 6 měsíců i v případě, že nebude mít žádné obtíže.

Za sjednaný termín se považuje termín zapsaný v systému poskytovatele a poskytovatel jej musí pacientovi sdělit – ústně, telefonicky či e-mailem. Poskytovatel je oprávněn z provozních důvodů měnit termíny a informovat pacienta (ústně, telefonicky či e-mailem) o takové změně.

Pacient si je vědom, že v případě jeho neomluveného nedodržení smluveného termínu či zrušení smluveného termínu v době kratší než 24 hodin, (dále jen „absence“), může být takové jednání stiženo sankcí ve výši 1000,- Kč.  Pro ty účely bude před prvním ošetřením požadována po pacientovi záloha ve výši 1000,- Kč, která mu bude navrácena při ukončení poskytování zubního ošetření v ordinaci. Tato záloha může být použita právě na krytí sankce v případě nedodržení objednávkového systému popsaného výše. V případě vyčerpání této zálohy se pacient zavazuje tuto zálohu doplnit. V opačném případě se vystavuje riziku, že mu nebude poskytnuto ošetření.

Absenci pacienta lze v předstihu omluvit a sjednat náhradní termín. Omluva musí být v takovém případě provedena nejpozději 24 hodin předem, a to prokazatelným způsobem – osobně v ordinaci poskytovatele, prostřednictvím elektronické pošty na: info@stomatologie-letna.cz nebo telefonicky na číslo: +420 775 365 761.

SMLUVNÍ ZDRAVOTNÍ POJISŤOVNY

Poskytovatel má smlouvy se zdravotními pojišťovnami v ČR, vyjma Pojišťovny Ministerstva vnitra (211). Pacient bere na vědomí, že péče hrazená zdravotními pojišťovnami kryje pouze některé základní druhy ošetření, a to pouze za použití nejzákladnějších materiálů. Za ostatní ošetření a ošetření s použitím kvalitnějších materiálů bude pacientovi výkon účtován k přímé úhradě.

Ceník služeb je přístupný k nahlédnutí v ordinaci nebo na webových stránkách: https://stomatologie-letna.cz/cenik

REKLAMACE

Poskytovatel poskytuje záruku 2 roky (od momentu dokončení) na všechny protetické práce (korunky, můstky).

Záruka se nevztahuje na výplně, dočasné práce, endodontické ošetření, stomatologické výkony povahy služeb (dentální hygiena, bělení, výkony na měkkých tkáních, atd.).

Důvody k celkovému nebo částečnému zrušení záruky jsou zejména:

 • nedbalost pacienta k ústní hygieně
 • neuposlechnutí lékařského doporučení
 • nesprávné používání protézy
 • neléčená dysfunkce čelistního kloubu
 • systémové choroby ovlivňující stav orálního zdraví (diabetes, epilepsie, osteoporóza, cytostatická léčba, atd.)
 • zranění v oblasti hlavy a krku s možností poranění zubů nebo čelisti

Stížnost či reklamaci musí pacient primárně podat přímo u poskytovatele, který v rámci evidence stížností musí věc projednat a v zákonné lhůtě vyřídit.